Ιατρικά Νέα

ESCRS PARIS 2019

  • Conjunctival globes cell density following cataract surgery: dry eye syndrome. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

  • Efficacy of bromfenac 0.9 mg/ml ophthalmic solution for preventing pseudophakic cystoids macular edema. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

  • Intraoperative suprachoroidal hemorrhage during phacoemulsification: nanophthalmic eyes and scleroderma. 37th congress of ESCRS 2019 Paris 14-18 September 2019

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα.
Thessaloniki-Greece. December 7-8 2018.
]Ξηροφθαλμία: αποσταθεροποίηση της δακρυϊκής στοιβάδας και σύνδρομο πρόσθιας οφθαλμικής επιφάνειας.

Efficacy of Nepafenac 0.3% Plus Dexamethasone 0.1% Versus Dexamethasone Alone in Prophylaxis of Irvine-Gass Syndrome After Cataract Surgery

Research Article : J Ocul Infect Inflamm 2018, Vol 2(1): 105

Stangogiannis-Druya Crisanti and Stangogiannis-Druya Evangelia* Laser Lens, One Day Clinic, Ioannina, Greece
*Corresponding Author: Stangogiannis-Druya Evangelia, Laser Lens, One Day Clinic, Ioannina, Greece, Tel: +302651040744, Email: gevost19@hotmail.com Received Date: Feb 11, 2018 / Accepted Date: Mar 12, 2018 / Published Date: Mar 16, 2018

Abstract

Purpose: To determine whether nepafenac ophthalmic suspension 0.3% in co-administration with dexamethasone 0.1%, effectively reduces the incidence of Irvine-Gass syndrome, after uneventful cataract surgery. Setting: Laserlens One Day Clinic. Ioannina-Greece Design: Prospective, comparative, interventional and randomized study. (N=200). Methods: We included 200 eyes that required phacoemulsification and uncomplicated cataractsurgery. Patients were randomly divided into two groups: first group (right eye) included nepafenac 0.3% + dexamethasone 0.1% ophthalmic suspension. Second group (left eye) included dexamethasone 0.1% alone. On thirtieth and ninetieth day after surgery optical coherence tomography was carried out; fluorescein retinal angiography study was performed to confirm the CME. Results: Mean age of study population was 60.97± 4.91 years. In both groups, presence of flare in the aqueous humor was found in 100% of the patients the first 24 hours. The intraocular pressure average in both groups was 13.04 mmHg ± 2.23. Symptoms associated with the use of NSAID in group 1, 53% of the patients referred sensation of foreign body the first and seventh day post surgery. In group 1, the patients did not develop macular edema unlike group 2 a significantly lower percentage of patients demonstrated Irvine-Gass syndrome within ninetieth day after surgery (two cases without pre-operative risk factors 2%) corroborated with optical coherence tomography and fluorescein retinal angiography. Conclusion: The combination of nepafenac 0.3% with dexamethasone 0.1% is appropriate for the prophylaxis of Irvine-Gass syndrome, also for the control and the reduction of the postoperative inflammation. Keywords: Non-steroidal anti-inflammatory; Cystoid macular edema; Optical tomography; Steroids; Nepafenac
Copyright: © 2018 Crisanti S, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Vienna 2018 – 36th Congress of the ESCRS

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Factors affecting the accuracy and precision of intraocular lens power calculation with ocular biometric measurements versus immersion ultrasound biometry Efficacy of nepafenac 0.3% plus dexamethasone 0.1% versus dexamethasone alone in prevention of Irvine-Gass syndrome after cataract surgery 22-26 September

WOC 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Efficacy of Subconjunctival vascular endothelial growth factor (VEGF) injections immediately and after surgical excision in primary pterygium treatment   Effects of Autologous Serum Eye Drops on Conjunctival goblet cell density in patients with dysfunctional tear syndrome (DTS)   Quality of vision and refractive outcomes after refractive lens exchange

COPHY 2018

Presenter: Evangelia Stangogianni MD; Crisanti Stangogianni MD Toric Intraocular lens implantation for corneal ectasia: case report. Effect of topical nepafenac ophthalmic suspension 0,3% as an non steroidal anti-inflammatory in prevention of cystoid macular edema after cataract surgery.