Optical coherence tomography

Optical coherence tomography


Optical coherence tomography (OCT) është metoda më e fundit e imazherisë për makulën, nervin optik, kornesnë, diskun optik dhe këndin e dhomës anteriore. Është një metodë “hartografike” revolucionare e strukturave okulare anteriore dhe të prapme, ekuivalente në aspektin e detajeve me përgatitjen e slide për histologjinë.

.